توسعه تدبیر پیشه پویا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران انقلاب خیابان سپهبد قرنی پ49 طبقه دوم واحد3 کدپستی 1581653331
توضیحات
نام سمت

عبدالکریم شریعتی بهبهانی

مدیر عامل

جلیل میهن دوست

رئیس هیئت مدیره

ارسلان رازقی

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالکریم شریعتی بهبهانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6