بین المللی نور توشه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۶,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت و فروش لوازم خانگی کوچک با نام های تجاری پارس خزر و سایا

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۴۶۱۷ http://www.nurtousheh.com تهران - کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج - مجتمع پارس شید - ساختمان پارس خزر- شرکت بین المللی نورتوشه
توضیحات
نام سمت

بابک دادوش

مدیر عامل

غلامرضا آقایی لسبو

رئیس هیئت مدیره

یاووز بیچر

نایب رئیس هیئت مدیره

طه میرعمادی

عضو هیئت مدیره

بابک دادوش

عضو هیئت مدیره

اسماعیل جمالدار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5