پارس شید

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارایه خدمات پس از فروش برای لوازم خانگی كوچك

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۰۵۶۸۶ http://parssheed.com تهران – كیلومتر 11 جاده مخصوص كرج – ضلع جنوبی – شركت بازرگانی پارس شید کد پستی 1389836381
توضیحات
نام سمت

محمدرضا علی رحیمی

مدیر عامل

هوشنگ دادوش

رئیس هیئت مدیره

مسعود آذربهرام

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود توکلیان

عضو هیئت مدیره

سید محمدرضا نیکائویی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا علی رحیمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4