سهامی فرش ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۷,۰۴۰
خدمات و محصولات

خدمات مربوط به فرش

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۷۰۵۲۳۶ http://www.irancarpet.ir info@irancarpet.ir تهران،خيابان فردوسی شمالی، روبروی خيابان نوفل لو شاتو، پلاک : 357
توضیحات
نام سمت

محمدرضا عابد

مدیر عامل

امین جوادی

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا مروجی

نایب رئیس هیئت مدیره

کوروش ذاکری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1