عمران و مسکن سازان استان یزد

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۲۸۰
خدمات و محصولات

مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معماری،نقشه های تفکیکی،آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی و تولید و احداث ساختمان های لازم به ویژه در بافت های قدیمی و فرسوده شهری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۵۳۶۲۲۶۱۳۱ http://www.simgel.com یزد، امیر چقماق، مقابل ستی فاطمه
توضیحات
نام سمت

کاظم فروغی

مدیر عامل

علی احمدی

رئیس هیئت مدیره

سید علی مشتاقیون

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید حسین زاده

عضو هیئت مدیره

جلال ابوئی

عضو هیئت مدیره

محمد حسین جعفری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

20