اندیشه افراز شرق

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- نیاوران -خیابان شهید دکتر باهنر- کوچه صالحی -پلاک0 -طبقه هفتم- کدپستی 1971983105
توضیحات
نام سمت

بهاره شاهرخی

مدیر عامل

مجتبی احمدی

رئیس هیئت مدیره

آرام فخرایی

نایب رئیس هیئت مدیره

علی اصغر مومنی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16