تامین سرمایه کاردان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

کارگزاری، مشاوره، تأمین سرمایه: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۹۶۶۲۱۱۰۰ http://www.kardan.ir info@kardan.ir تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان کاج آبادی، پلاک 114 طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

یوسف شریفی

مدیر عامل

امید قائمی

عضو هیئت مدیره

امیر رزازان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15