توسعه انرژی تجارت آسیا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تأمین مالی پروژه‌ها از طریق جذب نقدینگی سرگردان جامعه و اتصال منابع موجود به بخش انرژی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۲۰۷۷۱۳ http://theta-energy.ir تهران، بلوار افریقا، خیابان رحیمی، پلاک 4، واحد 403
توضیحات
نام سمت

احسان رضاپور نیکرو

مدیر عامل

علی نقی مشایخی

رئیس هیئت مدیره

احسان رضاپور نیکرو

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدمهدی متدین

عضو هیئت مدیره

فریبا سیاح

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13