ساختمانی و عمرانی عامری

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ایجاد انواع مسکن به طریق استاندارد و انواع ساختمان و فروش آنها، پیمانکاری و ایجاد هتل، متل و بیمارستان و سایر تأسیسات مشابه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۲۷۶۵۷ تهران، بلوار میردادماد، بین خیابان شنگرف و حصاری پلاک 152 طبقه اول
توضیحات
نام سمت

منصور قدیمی

مدیر عامل

محمد اکبری علایی

رئیس هیئت مدیره

سید جلال فتاحی

نایب رئیس هیئت مدیره

منصور قدیمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3