بانک سامان (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بانکداری و فعالیت های ترازنامه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۳۰۹۵۱۰۰ https://www.sb24.com/ تهران، خیابان ولیعصر ، نرسیده به پارک‌وی (از جنوب به شمال)، نبش کوچه ترکش‌دوز، شماره ۲
توضیحات
نام سمت

علیرضا معرفت

مدیر عامل

احمد مجتهد

رئیس هیئت مدیره

بهرام فتحعلي

نایب رئیس هیئت مدیره

فريده گرامي نژاد

عضو هیئت مدیره

حسين قضاوي

عضو هیئت مدیره

علي نعمتي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

31

خبر های این شرکت