صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کنستانره و گندله آهن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۶۷۴۳۹۱۸ http://opsim.ir trade@opsim.ir تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان شهید انقطاع ( بیستم غربی‌)، شماره ۴۳، طبقه ۳
توضیحات
نام سمت

شهرام سلطانی

مدیر عامل

مرتضی هاشم پوربا

رئیس هیئت مدیره

محمد مسعود سمیعی نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

شهرام سلطانی

عضو هیئت مدیره

داود حسنی زاده

عضو هیئت مدیره

مصطفی ضرابی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13