خدمات بیمه ای تجارت فردا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

اخذ نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و عرضه خدمات بیمه ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران، سعدی شمالی، روبروی مسجد قائم، ساختمان 250، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

مرضیه بافنده

مدیر عامل

محمود انصاری حکمت

رئیس هیئت مدیره

مرضیه بافنده

نایب رئیس هیئت مدیره

لیلا هنرور یزدیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11