صرافی سپهر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

خرید و فروش ارز

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۷۴۷۷۲۱ تهران- خیابان فردوسی شمالی -مرکز تجارت جهانی فردوسی- طبقه منفی یک -واحد9
توضیحات
نام سمت

منصور ولی پور

مدیر عامل

پرویز ساویزی

رئیس هیئت مدیره

سید حسین شبیری

نایب رئیس هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9