خدمات بیمه ای بهساز ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
توضیحات
نام سمت

حجت اله شیخ الاسلامی

مدیر عامل

حسین حیدری

رئیس هیئت مدیره

اسمعیل مهمانی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید رحیمی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6