سپهر صنعت سورنا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۵۱۰۱ خوزستان- مجتمع بندری امام خمینی
توضیحات
نام سمت

علیرضا امیراصلانی

مدیر عامل

محمدرضا رشیدی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا امیراصلانی

نایب رئیس هیئت مدیره

حمید خیل نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

15