راهبرد سامانه های نوپا نوین تک پویا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- ونک -خیابان گاندی جنوبی- بزرگراه شهید حقانی- پلاک40 -طبقه همکف -کدپستی 1517974411
توضیحات
نام سمت

محمدرضا قبادی

مدیر عامل

کریم خمسه

رئیس هیئت مدیره

ساسان معدل

نایب رئیس هیئت مدیره

محمود پیرهادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14