داده پردازان سیمای آفتاب

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۳۶۵۷۱۴۱ jobs@dsa.co.ir
توضیحات
نام سمت

سعید عابدی

مدیر عامل

سیدمهدی نجاتی گیلانی

رئیس هیئت مدیره

جواد جوادی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید نورمحمدی تقی آبادی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13