خدمات رایان اقتصاد نوین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران -بلوار افریقا -خیابان گلشهر -پلاک25
توضیحات
نام سمت

حامد حسن پور

مدیر عامل

فروزین تقوی نژاد

رئیس هیئت مدیره

عماد احمدی پور

نایب رئیس هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12