خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۹,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- میدان آرژانتین -خیابان ساعی -خیابان شهید خالد اسلامبولی -خیابان یازدهم -پلاک24 -طبقه اول کدپستی 1513744311
توضیحات
نام سمت

میثم ناهیدی

مدیر عامل

زامین خانزاده مقدم

رئیس هیئت مدیره

حسن اسمعیلی بیدهندی

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن شجاع وشوشاد

عضو هیئت مدیره

میثم ناهیدی

عضو هیئت مدیره

شهرام غیورنژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11