بانک رفاه کارگران (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳,۳۲۶,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۳۹۹۱ http://www.refah-bank.ir/ info@bankrefah.ir تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به میدان ونک - پلاک 2584
توضیحات
نام سمت

اسماعیل لله گانی

مدیر عامل

اسماعیل لله گانی

نایب رئیس هیئت مدیره

نجات امینی

عضو هیئت مدیره

محمد حسین مهدوی عادلی

عضو هیئت مدیره

فرشید فرخ نژاد

عضو هیئت مدیره

مدیران

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

19

خبر های این شرکت