حریم آفتاب کیانپارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
اهواز امانیه خیابان دز پ103 کدپستی 6133863345
توضیحات
نام سمت

سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان

عضو هیئت مدیره

خدمات کارگزاری سهام جنوب

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10