توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

حمل و نقل ریلی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۰۸۵۵۲۵ تهران ، شهرك قدس - فاز 1 - خیابان مهستان - ساختمان نصر 10 - طبقه دوم
توضیحات
نام سمت

حجت اله ذرتی

مدیر عامل

مجید درودیان

رئیس هیئت مدیره

حجت اله ذرتی

نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی مردانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9