تحقیقاتی کاوش ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸,۲۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- کاووسیه- خیابان بیست و یکم -خیابان افریقا -پلاک 54 -طبقه اول- واحد جنوبی
توضیحات
نام سمت

سید قاسم قریشی کادیجانی

مدیر عامل

علی اصغر صالحی

رئیس هیئت مدیره

محمد رحیمیان

نایب رئیس هیئت مدیره

سیدقاسم قریشی کادیجانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7