پترو فرآوان اطلس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۱,۴۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- خیابان گاندی -خیابان بیست و یکم- خیابان آفریقا- پلاک54- طبقه اول- واحد جنوبی
توضیحات
نام سمت

علی اصغر صالحی

مدیر عامل

جواد عطاران

رئیس هیئت مدیره

علی اصغر صالحی

نایب رئیس هیئت مدیره

عزیزگزد

عضو هیئت مدیره

حسن آزادی

عضو هیئت مدیره

اله یار آقا جمالی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6