ارزش آفرین اطلس (مروارید خردمندان اطلس)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران -میدان آرژانتین -خیابان شهید عماد مغنیه(بهاران) -خیابان بیست و سوم- پلاک5 -ط4 و8
توضیحات
نام سمت

طاهر ابراهیم زاده

مدیر عامل

علی گلزاری

رئیس هیئت مدیره

حسین نیک اخلاق

نایب رئیس هیئت مدیره

طاهر ابراهیم زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2