پتروشیمی بندر امام

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۳,۱۰۳,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۵۲۲۵۲۳۸۱ http://bipc.org.ir/ ماهشهر- بندرامام خميني - مجتمع پتروشيمي بندرامام
توضیحات
نام سمت

حمیدرضا رستمی

مدیر عامل

احمد بارول

رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا رستمی

نایب رئیس هیئت مدیره

فرهاد جوانمردی

عضو هیئت مدیره

قدرت اله فرج پور بی بالان

عضو هیئت مدیره

کریم برفرد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13