سامان تجارت تدبیر ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
توضیحات
نام سمت

محمود خدام 

مدیر عامل

مجتبی کباری

رئیس هیئت مدیره

معراج خلیلی مربان 

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود لطفی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

14