توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
تهران- داوودیه- خیابان نفت شمالی- خیابان سوم- پلاک 6- طبقه اول
توضیحات
نام سمت

محمدجواد سلیمانی

مدیر عامل

محمد موسی پور احمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد اسحاقی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدجواد سلیمانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9