پتکین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۶۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری و ساختمانی: سرمایه گذاری و ایجاد انواع مسکن مطابق استاندارد و ساخت وفروش آنها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۲۷۶۵۷ تهران، بلوار میردادماد، بین خیابان شنگرف و حصاری پلاک 152 طبقه اول
توضیحات
نام سمت

بابک بهپورنیا

مدیر عامل

عباس بهرامی

رئیس هیئت مدیره

علی طاهری

نایب رئیس هیئت مدیره

بابک بهپورنیا

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5