بانک آینده (هولدینگ)

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه های خدمات بانکداری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۵۹۳۰ https://www.ba24.ir info@ba24.ir تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم)، شماره‌ی یک
توضیحات
نام سمت

جلال رسول اف

مدیر عامل

قاسم بختياري فر

رئیس هیئت مدیره

مرتضي شاکري سياوشاني

نایب رئیس هیئت مدیره

جلال رسول اف

عضو هیئت مدیره

ناصر کریمی

عضو هیئت مدیره

افشین تیرداد لسکوکلایه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

تغت

خبر های این شرکت