خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خــريد يا تمليک امـوال منقول يا غير منقول تحت هر نــوع عقد و قرارداد و معامله اي و انتقال عين يا منافع آنها. نگهداري و بهره برداري واحدهاي مورد نيازخدماتي، پشتيباني، تدارکاتي، فني، مهندسي، ساختماني،اداري،آموزشي، رفاهي و کليه موارد مورد نياز بانک اقتصادنوين از جمله احداث و ايجــاد واحدهاي جديد با هدف ارائــه خدمات مرتبط به بانک و سهامداران و شرکتهاي وابسته و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي. ارائه خدمات تامين نيروي انساني مورد نياز شرکت و سايرخدمات فني، تخصصي و مهندسي، آموزشي، تجـاري و خدماتي مورد نياز بانک وساير دستگاهها و موسسات و شرکتهاي وابسته به بانک يا اشـخاص حقيقي و حقوقي ديگر.سرمايه گذاري و مشارکت در سرمايه شرکتها خــواه از طريق تاسيس شرکتهاي جـديد و يا از طريق مشارکت در سهام شرکتهاي موجود. ارائــه خدمات رفاهي و کليه خدمات مورد لـزوم کارکنان بانک و کارکنان شرکتــها، دستگاهها وموسسات وابسته به بانک اقتصاد نوين.انجام کليه عمليات مجاز تجاري و اعتباري داخلي و خارجي. انجام کليه عمليات پيمانکاري و خدمات مديريت اعم از مطالعه، طراحي، ساخت و بهره برداري فعاليت هاي اقتصادي بانک اقتصاد نوين و شرکتهاي تابعه ووابسته آن وسايراشخاص حقيقي وحقوقي در زمينه هاي توليدي،ساختماني،صنعتي، معدني وکشاورزي ونظاير آنها و واردات هرگونه تجهيزات،تاسيسات و دستگاههاي مورد نياز و مورد استفاده در شبکه بانکي کشور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۶۰۷۰۰۰ http://www.slen.ir ls.hr@slen.ir تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل شرقی، بن بست لاله، پلاک ۳
توضیحات
نام سمت

داود قاسم پور دیزجی

مدیر عامل

علیرضا مولائی

رئیس هیئت مدیره

سید محمد سعید خلیلی

نایب رئیس هیئت مدیره

داود قاسم پور دیزجی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6