سرمایه گذاری توسعه و اوج سپهر اصفهان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۴۵,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۶۲۶۱۴۸۰ http://www.sepehresfahan.ir sepehr.esfahan@gmail.com اصفهان -خیابان خیابان وحید حدفاصل خیابان محتشم کاشانی و خیابان دقیقی-پلاک 446-عمارت وحید
توضیحات
نام سمت

علیرضا شاهرخی

مدیر عامل

بهروز اعتمادی

رئیس هیئت مدیره

علیرضا شاهرخی

نایب رئیس هیئت مدیره

مجید میرانی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2