پرداخت نوین آرین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۲,۷۲۵
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۱۲۴۸۰۰۶ https://pna.co.ir info@pna.co.ir تهران- میدان کاج -خیابان سرو غربی- پ23- ساختمان طلایی
توضیحات
نام سمت

وحید حجتی

مدیر عامل

عبدالحمید منصوری

رئیس هیئت مدیره

محمد صادقی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا روشناس

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10