سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در شرکت های گوناگون

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۲۷۶۵۹ http://ticc.ir info@ticc.ir تهران – بلوار میرداماد – بین خیابان شنگرف و شهید حصاری ( رازان جنوبی) – پلاك 152
توضیحات
نام سمت

حسین ناصری

مدیر عامل

حسین کاظم پور

رئیس هیئت مدیره

مهدی شاداب

عضو هیئت مدیره

حسین ناصری

عضو هیئت مدیره

محمد امیدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6