توسعه سینا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

اجرای پروژه های متعدد ساختمان سازی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۰۳۹۶۰ http://www.sinatosea.ir info@sinatosea.ir تهران - خیابان اسد آبادی - خیابان نهم - خیابان ابن سینا- کوچه اتحادیه - پلاک 14
توضیحات
نام سمت

عباس دانش پسند

مدیر عامل

مهدی فتاحی

رئیس هیئت مدیره

عباس دانش پسند

نایب رئیس هیئت مدیره

علی خدابخش

عضو هیئت مدیره

شیرعلی شهریاری

عضو هیئت مدیره

حامد حسینی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5