ارتباطات سیار ایران (همراه اول)

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹,۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

الف- موضوع اصلی موضوع اصلی فعاليت، موضوعي است که شرکت براي انجام آن تأسيس گرديده يا بعد از آن براساس تصويب مجمع عمومي‌العادۀ صاحبان سهام، به شکل موجود تغيير يافته است. ب- موضوع فرعي بخش فرعي فعاليت شرکت، شامل موضوعاتی است که شرکت برای انجام موضوع اصلي فعاليت خود نيازمند اجراي آنها مي‌باشد يا آنکه در کنار فعاليت اصلي بخش کمتري از فعاليت شرکت مصروف انجام آنها مي‌گردد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۱۷۱۱ https://www.mci.ir info@mci.ir تهران - ميدان ونك - خيابان ونك - شماره ۸۸ - برج همراه اول
توضیحات
نام سمت

مهدی اخوان بهابادی

مدیر عامل

علی بقائی

رئیس هیئت مدیره

محمود کمانی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد سعید سرافراز

عضو هیئت مدیره

مهدی غيناقی

عضو هیئت مدیره

بابک تراکمه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

صورت مالی همراه اول

خبر های این شرکت