ارتباطات سیار ایران ( همراه اول )

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۹,۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

الف- موضوع اصلی موضوع اصلی فعاليت، موضوعی است که شرکت برای انجام آن تأسيس گرديده يا بعد از آن براساس تصويب مجمع عمومی فوق‌العادۀ صاحبان سهام، به شکل موجود تغيير يافته است. ب- موضوع فرعی بخش فرعی فعاليت شرکت، شامل موضوعاتی است که شرکت برای انجام موضوع اصلی فعاليت خود نيازمند اجرای آنها می‌باشد يا آنکه در کنار فعاليت اصلی بخش کمتری از فعاليت شرکت مصروف انجام آنها می‌گردد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۱۷۱۱ https://www.mci.ir info@mci.ir تهران - ميدان ونك - خيابان ونك - شماره ۸۸ - برج همراه اول
توضیحات
نام سمت

مهدی اخوان بهابادی

مدیر عامل

علی بقائی

رئیس هیات مدیره

حجت نیکی ملکی

عضو هیات مدیره

محمد سعید سرافراز

عضو هیات مدیره

سیدمجید صدری

عضو هیات مدیره

بابک تراکمه

عضو هیات مدیره

صورت مالی

صورت های مالی همراه اول

صورت های مالی همراه اول

خبر های این شرکت