تدبیرگران بهساز ملت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارایه خدمات اعتبارسنجی و ارزیابی اموال در چارچوب استانداردهای ملی و بین المللی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۲۹۶۹۵۰۰ http://tadbirmellat.com تهران
توضیحات
نام سمت

جواد اسدی

مدیر عامل

مجید ابراهیمی

رئیس هیئت مدیره

جواد اسدی

عضو هیئت مدیره

اسماعیل رستمی

عضو هیئت مدیره

محمد‌علی خان‌محمدی

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8