راهبری صنایع بهساز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

انجام امور انفورماتیکی و فناوري اطلاعات شامل فعالیت در زمینه تجهیزات رایانهاي، الکترونیکی، مخابراتی

- مشاوره و ارائه خدمات فنی و اقتصادي و مدیریتی در زمینه فناوري اطلاعات و مبادرت به کلیه اموري که مستقیماً

در زمینه فناوري اطلاعات باشد

بررسی و تهیه طرحهاي توجیهی انفورماتیکی اعم از فنی و مالی و اقتصادي و خرید و فروش ، واردات و صادرات

تجهیزات رایانهاي، الکترونیکی، مخابراتی و کلیه تجهیزات صوتی و تصویري و حفاظتی اعم از سامانه دوربینهاي

مدار بسته و سامانه کنترل تردد و سامانه ارتباطات رادیویی و سختافزار و نرمافزارهاي مربوطه

- انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه الکترونیک و مخابرات و نصب و تعمیر و پشتیبانی سامانههاي

رایانهاي و الکترونیکی و مخابراتی و سامانههاي صوتی و تصویري و حفاظتی اعم از سامانه دوربینهاي مدار بسته

و سامانه کنترل تردد و سامانه ارتباطات رادیویی و سختافزار و نرمافزارهاي مربوطه و آموزش در زمینه موضوع

فعالیت شرکت

- واردات ، فروش و نصب تجهیزات پسیو شبکه

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۰۹۵۲۷ http://rsb.ir info@rsb.ir تهران -میدان آرژانتین ، خیابان خالداسلامبولی ، خیابان یازدهم ، پلاک ۲۴
توضیحات
نام سمت

امیرحسین غلامحسینی

مدیر عامل

محسن شجاع وشوشاد

رئیس هیئت مدیره

حسن اسماعیلی بیدهندی

نایب رئیس هیئت مدیره

بابک دوستی

عضو هیئت مدیره

صادق ناصرزاده

عضو هیئت مدیره

شهرام غیورنژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

6