تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

طراحی و تولید نرم افزارهای بانکی

طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی

بومی سازی و توسعه نرم افزارهای خارجی

ارائه خدمات بانکداری باز (Open API)

طراحی، تامین، پیاده سازی، زیر ساختهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه

ارائه خدمات مربوط به طراحی، تجهیز، نصب و راه اندازی مرکز داده (Data Center)

ارائه خدمات در حوزه امنیت اطلاعات

ارائه خدمات مجازی سازی

ارائه خدمات مربوط به بانکهای اطلاعاتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۲۱۵۲۰۰۰ http://www.caspco.ir info@caspco.ir تهران، خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، شماره 225
توضیحات
نام سمت

سعید قندی

مدیر عامل

مظفر پوررنجبر

رئیس هیئت مدیره

فاطمه حجاران

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید قندی

عضو هیئت مدیره

محمدعلی جمالی

عضو هیئت مدیره

محمد رحیم زاده عبدی

عضو هیئت مدیره