قند مرودشت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تاسيس کارخانه هاي توليدي و صنعتي در جهت توليد قند و شکر و تهيه مواد علوفه از تفاله و ملاس چغندر و متفرعات آن و اقدام به هرگونه عمليات تجاري و کشاورزي و دامپروري و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي و يا شرکتهاي ديگر و تاسيس شعب در داخل و يا خارج کشور و مبادرت به هرگونه فعاليت هاييکه براي انجام مقاصد مذکور ضروري و مفيد باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۱۸۸۲۶ تهران - ميدان آرژانتين- بلوار بيهقي - حدفاصل خيابان دهم و دوازدهم - پلاک10
توضیحات
نام سمت

محمود ماجدي

مدیر عامل

حسن رسوليان

رئیس هیئت مدیره

احمد دنيانور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3