قند لرستان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد شکر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۶۵۶۵۵۵ تهران - خيابان آفريقا - نرسيده به ظفر- خيابان فرزان غربي - پلاک 24
توضیحات
نام سمت

جبارعلي زارع ممقاني

مدیر عامل

علي روستا

رئیس هیئت مدیره

غلام عباس بهمني

نایب رئیس هیئت مدیره

ابوالقاسم عشوندي

عضو هیئت مدیره

داريوش طالقاني

عضو هیئت مدیره

کيومرث فتح اله کرمانشاهي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2