سیمان شرق

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲,۶۵۳,۵۶۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۹۲۴۶۷ https://www.sharghcement.ir info@sharghcement.ir تهران-میدان آرژانتین- خیابان الوند-شماره 11
توضیحات
نام سمت

احمد پايدار اردکاني

مدیر عامل

حسن خوش پور

رئیس هیئت مدیره

علي توکلي

نایب رئیس هیئت مدیره

احمد پايدار اردکاني

عضو هیئت مدیره

محمد رضا اولي

عضو هیئت مدیره

محمد رضا عرفاني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

6

خبر های این شرکت