سرمایه گذاری کوه نور

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۶۷,۷۶۴
خدمات و محصولات

سرمايه گذاري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۷۲۸۹۳۴۷ http://www.koohenoorco.com skoohenoor@yahoo.com مشهد ، مجتمع تابان ، طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

محمد ملائي

مدیر عامل

محمدرضا حسن زاده

رئیس هیئت مدیره

محسن انصاري مقدم

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا کامل نيا

عضو هیئت مدیره

سيد وحيد وحيدي

عضو هیئت مدیره

اماموردي خداوردي زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

011

خبر های این شرکت