سرمایه گذاری صنعت بیمه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در سهام

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۲۳۰۲۱ http://iiico.ir info@iiico.ir تهران- بلوار میرداماد- نفت شمالی- خیابان دوم- شماره 6
توضیحات
نام سمت

پويان دارابي

مدیر عامل

مجتبي عراقي

رئیس هیئت مدیره

امير حسين فارسي

نایب رئیس هیئت مدیره

پويان دارابي

عضو هیئت مدیره

عبدالله عاليشوندي

عضو هیئت مدیره

محمد هاشم زاده

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

07

خبر های این شرکت