سرمایه گذاری استان لرستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۶۳۳۲۰۹۰۲ http://www.investlorestan.ir/ info@investlorestan.ir خرم آباد - خیابان 60 متری - خیابان شهید چمران - روبروی بنیاد شهید - اداره کل اموراقتصاد و دارایی لرستان
توضیحات
نام سمت

عليرضا بابازاده

مدیر عامل

حسين اميني خواه

رئیس هیئت مدیره

يحيي رضايي

نایب رئیس هیئت مدیره

شهلا هوشيار

عضو هیئت مدیره

علي کاظم بخشي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

01