افست

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

تاسیس چاپخانه، فعالیت های مربوط به چاپ و تولید لوازم التحریر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۷۷۳۳۹۰۹۳ http://www.offset.ir/ info@offset.ir تهران، کيلومتر 4 جاده آبعلي،روبروي خيابان،سازمان آب،پلاک8
توضیحات
نام سمت

سيد محسن گلدانساز

مدیر عامل

محسن چيني فروشان

رئیس هیئت مدیره

سيد محمد جلالي پروين

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد محسن گلدانساز

عضو هیئت مدیره

مسعود فیاضی

عضو هیئت مدیره

داوود شايسته خصلت

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

Screenshot