قند هگمتان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۷۳,۶۰۰
خدمات و محصولات

شکر

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۲۸۰۵۹ http://www.HEKMATAN-SUGAR.COM HEK_SUGAR@YAHOO.COM تهران، خيابان وليعصر روبروي پارک ساعي، خيابان ابشار، پلاک23، طبقه اول
توضیحات
نام سمت

عباس صبوحي

مدیر عامل

مرتضي عليجاني

رئیس هیئت مدیره

مصطفي عليجاني

نایب رئیس هیئت مدیره

مسعود هنرور

عضو هیئت مدیره

همايون دارابي

عضو هیئت مدیره

حسن امام

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

14