کابل البرز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۱۶,۹۲۰
خدمات و محصولات

توليدکننده سيم وکابل، مسي، آلومينيومي، مخابراتي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۳۳۷۴۷ http://cablealborz.ir info@alborzcable.ir تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان شانزدهم غربی، پلاک3
توضیحات
نام سمت

مسعود پاکدل 

مدیر عامل

ابوالفضل لوايي

رئیس هیئت مدیره

مرادعلي لوايي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا حاصلي

عضو هیئت مدیره

مسعود پاکدل

عضو هیئت مدیره

حميدرضا اشراقي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

12