سرمایه گذاری مسکن تهران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعال ساختمان و انبوه سازی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۹۱۳۶۰۸ https://www.maskanco.ir info@maskanco.ir تهران - خیابان میرداماد - میدان مادر - خیابان شاه نظری - شماره 8
توضیحات
نام سمت

علي شاه حيدري

مدیر عامل

مجيد غفوري روزبهاني

رئیس هیئت مدیره

علي شاه حيدري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

11

خبر های این شرکت