شکر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد شکر از چغندر قند و تصفيه شکر خام به شکر سفيد و فروش آنها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۰۱۳۹۲ http://www.sugarco.ir Shahroud.sugarco@Gmail.co تهران - ميدان آرژانتين - خ 17 - پ 2
توضیحات
نام سمت

حسين نوري

مدیر عامل

ابوالفضل جنتي مشکاني

رئیس هیئت مدیره

حسين نوري

نایب رئیس هیئت مدیره

مرتضي آريان

عضو هیئت مدیره

حسين حکيمي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

9